Korst van der Hoeff veilingen–taxaties B.V. kan voor u een taxatie uitbrengen door een gecertificeerd-Registertaxateur in de volgende gevallen.

 

-        verzekering

-        successieaangifte

-        boedelverdeling

-        contra expertise

-        schade

-        onder bewindvoering

-        scheiding

 

U ontvangt dan een rapport opgemaakt in drievoud en is doorgaans 3 jaar geldig. Intern is er veel parate kennis door middel van circa 25 jaar werkzaam te zijn in het veilingwezen cq. taxatiewereld. Daar de taxaties worden bepaald naar aanleiding van de marktwerking zal het voor u en de verzekering een helder beeld geven van de waarde en u niet voor verrassingen komt te staan. De kennis van Korst van der Hoeff veilingen–taxaties is en wordt nog steeds getoetst door de Federatie TMV. Voor informatie over de Federatie TMV verwijzen wij u naar onze link op de website.

 

Verzekering

 

Om na schade de juiste uitkering te verkrijgen is het van belang dat uw eigendommen correct verzekerd zijn. Bij oververzekering betaalt de verzekeringsmaatschappij niet meer uit dan een vergoeding op basis van de werkelijke waarde, ook al heeft u meer verzekeringspremie betaald dan noodzakelijk was. Bij onderverzekering echter wordt er minder, namelijk pro rata, uitgekeerd. Het is daarom zaak dat u uw eigendommen goed verzekert. Een geldig taxatierapport geldt als basis voor de verzekeringspolis en voor het uit te keren bedrag na schade, mits het rapport deskundig is opgesteld. Een door de verzekeraar geaccepteerd taxatierapport conform artikel 7:960 BW maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst en is bindend.

 

Kunst, antiek en kostbaarheden

 

Met kunst en antiek heeft men doorgaans een hechte band. De voorwerpen zijn immers vaak actief verzameld, dan wel door vererving verkregen. Een ongunstige schaderegeling bij schade, verlies of diefstal van dergelijke objecten is dan ook moeilijk te accepteren. Door een nauwkeurige inventarisatie te maken en deze, voorzien van deskundige waarderingen, in een taxatierapport vast te leggen kan dan ook veel financiële en emotionele schade voorkomen worden. De taxatie van Kunst, antiek en kostbaarheden wordt door ons opgemaakt als deskundige op basis van vervangingswaarde zoals vermeld in art. 7:960 BW. Het is dan ook van belang om antieke voorwerpen in uw inboedel te voorzien van een taxatierapport en fotoregistratie al valt het onder uw inboedelverzekering, deze voorwerpen dienen apart te worden toegevoegd in uw verzekeringsdossier.

 

Inboedelgoederen

 

De taxatie voor inboedelgoederen wordt opgemaakt op basis van nieuwwaarde. De voordelen van een taxatie voor verzekeringsdoeleinden op een rij: Het rapport vereenvoudigt de bewijslast voor de verzekerde bij schade de waarderingen zijn bindend bij de schadeafhandeling van kunst, antiek en kostbaarheden het rapport voorkomt het risico van onderverzekering of oververzekering Korst van der Hoeff veilingen – taxaties B.V. verzorgt indien gewenst een digitale fotoregistratie als belangrijk onderdeel van het taxatierapport.

 

Hertaxatie ten behoeve van een verzekering

 

De meeste verzekeringspolissen hanteren 3 jaar als de wettelijke geldigheidsduur van een taxatierapport. Mutaties in soort en waarde moeten daarom iedere 3 jaar worden verwerkt, hetgeen een optimale zekerheid biedt.

 

Schadetaxatie

 

In opdracht van verzekeraars, expertisebureaus, assurantietussenpersonen of verzekerden, verzorgt Korst van der Hoeff veilingen – taxaties B.V. ten behoeve van de schaderegeling na een calamiteit, prompte taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen.

 

Contra expertise

 

Bij de expert die alleen voor de verzekerde werkt worden de belangen van de verzekerde optimaal behartigd. Er is geen verstrengeling met het belang van de verzekeringsmaatschappij. Korst van der Hoeff veilingen – taxaties B.V. is uw deskundige contra-expert op het gebied van taxatie van antiek en kunst!

 

Boedelverdelingtaxaties

 

Ook voor bezitters van een collectie kunst en antiek is het van belang om steeds een actuele taxatie, omschrijving en fotoregistratie te hebben. Een goede inventarisatie en een waardebepaling die regelmatig geactualiseerd wordt, is een perfect hulpmiddel bij de afwikkeling van een boedelverdeling.

Korst van der Hoeff veilingen – taxaties B.V. heeft veel ervaring met het professioneel verzorgen van een taxatie voor een boedelverdeling. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, temeer omdat hier fiscale en juridische aspecten een rol spelen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor een successietaxatie. Waarderingen voor boedelverdeling en successie zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer.

 

Deskundigheid

 

De Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders (TMV) bestaat uit gecertificeerde deskundigen op zeer uiteenlopende vakgebieden zoals moderne kunst, kunst & antiek, boeken en prenten, schilderijen, goud, zilver en juwelen, munten, tapijten, muziekinstrumenten, classic cars, complete bedrijfsinventarissen etc. Deze specialisten beschikken over kennis die zowel voor de gecertificeerd-RegisterVeilinghouder en gecertificeerd-RegisterTaxateur als ook voor u elk moment beschikbaar is. Voor meer informatie over de Federatie TMV: (020) 620 23 85 of www.federatie-tmv.nl

 

Honorering

 

Voor het opstellen van een taxatierapport voor verzekering of verdeling hanteren wij de volgende tarieven: Voor het eerste uur brengen wij € 150,00 in rekening.

 

Taxaties ten behoeve van veiling zijn kosteloos.

 

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Waardebepalingen:

 

Vervangingswaarde

 

Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Met ‘verkrijgen’ wordt bedoeld kopen bij een bonafide handelaar, dus in een winkel, bij een antiquair of op een beurs. Een taxatierapport voor de verzekering dient derhalve een waardering op vervangings-waarde te bevatten. De enige manier om, wanneer zich daadwerkelijk schade voordoet, discussie over de omvang van de schade en dus de hoogte van de schadeuitkering te voorkomen is het laten verrichten van een vaste taxatie door een deskundige in de zin van art 7:960 BW ( Burgerlijk Wetboek). Bevat uw taxatierapport voor de verzekering niet dit artikel dan krijgt u bij schade in ieder geval te maken met een expert die de omvang van de schade gaat vaststellen. De ervaring leert dat de verzekerde daarbij veelal aan het kortste eind trekt.

 

veilingwaarde

 

Daarmee wordt bedoeld het bedrag dat het voorwerp bij een vrijwillige openbare verkoop - na de beste voorbereidende werkzaamheden ( catalogus, kijkdag ) – bij opbod, afslag of inschrijving, zal opbrengen. Dus het bedrag waarvoor het voorwerp wordt afgeslagen of gegund. Met de bijkomende veilingkosten wordt daarbij geen rekening gehouden, want die kosten verschillen per veilinghuis.

 

executiewaarde

 

Is bij veilingwaarde sprake van vrijwillige verkoop, bij executiewaarde is het tegendeel het geval. Namelijk een gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeiser(s). De deurwaarder hangt een aanplakbiljet op de plaats waar de verkoping gaat plaatsvinden en verkoopt – zonder veel voorbereidend werk - de voorwerpen tegen contant geld aan wie er op dat moment aanwezig is.

Executiewaarde is dientengevolge altijd een laag bedrag.

 

Waarde bij onderlinge verdeling, waarde bij boedelscheiding

 

Veel echtelieden die de samenleving voor gezien houden of erfgenamen, die geen behoefte hebben met het mes op tafel te zitten wanneer zij gaan verdelen, willen toch wel enig inzicht in de waarde hebben om tot een eerlijke verdeling te komen. In dit soort gevallen kan volstaan worden met een summier rapport, waarin alle zaken worden gewaardeerd op bedragen, die kunnen dienen om tot een onderlinge verrekening te komen.

 

Successiewaarde

 

Eigenlijk zou deze waarde “waarde in het economische verkeer” moeten heten want zo staat dat in de wet. Wanneer er iemand overleden is wil de fiscus een successietaxatie ontvangen, om de verschuldigde successierechten te kunnen vaststellen. De bezittingen van de overledene moeten dan worden gewaardeerd. Deze waarde is min of meer gelijk aan de veilingwaarde, althans voor zover de goederen via een veiling verhandeld zouden kunnen worden.

 

Op zoek naar een
echt pronkstuk?

Raadpleeg de catalogus

 ----------------------------

U kunt ons bereiken op:

073-6131886

of

info@kvdh.nl

 

Foto's kunt u eventueel

sturen via Whatsapp

op: 06-82385279

 

  ----------------------------

 

 

© Copyright 2010 - 2020 Korst van der Hoeff | Website door Cocomo Webbeheer