voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koper en Inbrenger

Algemene voorwaarden veilinghouders

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Veilinghouders door middel van een lidmaatschap van de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken. Deze voorwaarden zijn gemaakt op 15 oktober 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam, met ingang van 30 oktober 2020, onder nummer 40530226.

Download de Algemene Voorwaarden Koper en Inbrenger in PDF-formaat.

Inhoudsopgave

 1. Artikel 1 - Definities
 2. Artikel 2 - Toepasselijkheid
 3. Artikel 3 - Organisatie van de Veiling
 4. Artikel 4 - Inbreng
 5. Artikel 5 - Verplichtingen en garanties van de Verkoper
 6. Artikel 6 - Verplichtingen van de Veilinghouder
 7. Artikel 7 - Gang van zaken bij de Veiling
 8. Artikel 8 - Verplichtingen van de Bieder/Koper
 9. Artikel 9 - Tot stand komen van de Koop/eigendomsoverdracht
 10. Artikel 10 - Afgifte/in ontvangst name van de Zaak
 11. Artikel 11 - Overgangsrisico
 12. Artikel 12 - Verzuim van de Koper
 13. Artikel 13 - Verborgen gebreken en misleidende omschrijving
 14. Artikel 14 - Aansprakelijkheid Veilinghouder
 15. Artikel 15 - Algemene bepalingen
 16. Artikel 16 - Online Veiling
 17. Artikel 17 - Herroepingsrecht Consument
 18. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de door Veilinghouders georganiseerde openbare Veilingen van roerende zaken waaronder executieveilingen van roerende zaken, en op de door haar georganiseerde Online Veilingen, niet zijnde openbare Veilingen en verkoop op afstand;

 2. Online Veiling Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die ook van toepassing zijn op Online Veilingen, niet zijnde openbare Veilingen, met uitzondering van de voorwaarden ten aanzien van het Commissiebod, en de voorwaarden 7.1, 7.3, 7.5 en 7.7;

 3. Bieder: degene die op de Veiling bij opbod een Bod uitbrengt, of degene die voorafgaand aan de Veiling een Commissiebod uitbrengt, of degene die via internet een Bod uitbrengt;

 4. Bod: mondelinge (al dan niet telefonische) of schriftelijke bieding, of een bieding op andere wijze uitgebracht als uitdrukkelijk door Veilinghouder aangeboden zoals via het internet of per e-mail;

 5. Commissiebod: een Bod dat digitaal, schriftelijk of per e-mail tot maximaal een half uur voorafgaand aan de Veiling is uitgebracht door de Bieder aan de Veilinghouder, waarbij de Bieder zijn naam, adres en telefoonnummer vermeldt en het maximale bedrag inhoudt waarvoor de Bieder de Zaak wil kopen;

 6. Consument: de Bieder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 7. Hamerprijs: het door de Veilingmeester genoemde bedrag waarvoor de Veilingmeester een Zaak aan de Koper toewijst, dan wel het hoogste Bod bij een Online Veiling;

 8. Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de Koop binnen een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na de dag van levering of afgifte van de Zaak ongedaan te maken;

 9. Inbreng: één of meerdere door een Verkoper voor Veiling gegeven Zaak of Zaken;


 1. Inbrengcommissie: marge die de Verkoper per Zaak zal betalen inclusief de daarover verschuldigde btw. Ook bekend onder de naam 'Verkoperscommissie';

 2. Inbrengovereenkomst: de overeenkomst die met de Verkoper wordt gesloten bij Inbreng van een te veilen Zaak, met naam en adres van de Verkoper, de Verzekerde waarde, de Richtprijs en eventueel de Limiet en andere eventuele afspraken, bijvoorbeeld de bestemming van een Zaak voor een bepaalde Veiling;

 3. Lot: de te veilen Zaak, in deze Algemene Voorwaarden aan te duiden met Zaak. Ook bekend onder de naam 'Kavel';

 4. Koop: de koopovereenkomst die tot stand komt doordat de Veilingmeester een Bieder als Koper accepteert door middel van een Hamerslag, of de koopovereenkomst die tot stand komt bij een Online Veiling door het uitbrengen van het hoogste Bod en de acceptatie daarvan door Veilinghouder;

 5. Koopprijs: de Hamerprijs vermeerderd met Koperscommissie en als van toepassing Volgrechtvergoeding;

 6. Koper: de Bieder wiens Bod tijdens een Veiling is geaccepteerd door middel van een Hamerslag en bij een Online Veiling, de Bieder wiens hoogste Bod is geaccepteerd door de Veilinghouder;

 7. Koperscommissie: Kosten die de Koper zal betalen inclusief de daarover verschuldigde btw. Ook bekend onder de naam 'Opgeld';

 8. Kosten: de kosten die de Verkoper en/of de Koper aan de Veilinghouder voor verrichte diensten zal betalen, inclusief de daarover verschuldigde btw, onder andere maar niet uitsluitend kosten voor administratie, verzekering, onderzoek, keuren, taxatie, transport, restauratie, foto's, verzenden, opslag, en Inbrengcommissie en Koperscommissie;

 9. Lid: een natuurlijk persoon die als Taxateur, Makelaar en/of Veilinghouder door het hoofdbestuur van de Vereniging als lid van de Vereniging is toegelaten;

 10. Limiet: de eventueel door de Verkoper en de Veilinghouder overeengekomen minimale Hamerprijs;

 11. Margeregeling: Margeregeling op grond van Afdeling 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

 12. Naverkoop: Het na afloop van de Veiling aanbieden van de Zaak of Zaken op de website van veilinghouder voor verkoop. Ook bekend onder de naam 'Aftersales';

 13. Notaris: de notaris die in opdracht van de Veilinghouder op de Veiling het ambtelijk toezicht als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748 (Wet ambtelijk toezicht ij openbare verkopingen) uitoefent;

 14. Ophouding: het door de Veilinghouder niet verkopen van een Zaak ook al wordt erop geboden, bijvoorbeeld door het niet bereiken van de Limiet;

 15. Richtprijs: een door de Veilinghouder aan de Verkoper en de Bieder te geven indicatie van de mogelijke Hamerprijs van een Zaak, waaraan de Verkoper, de Bieder en de Koper geen rechten kunnen ontlenen;

 16. Veiling: een door de Veilinghouder georganiseerde openbare verkoping van roerende Zaken als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748 748 (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen);


 1. Online Veiling: een door de Veilinghouder georganiseerde geautomatiseerde Veiling bij opbod op de website van Veilinghouder, die niet te beschouwen is als openbare Veiling en waarbij geen Notaris of Veilingmeester aanwezig is. In deze Algemene Voorwaarden moet 'Veiling' worden gelezen als 'Online Veiling', tenzij uit deze Algemene Voorwaarden het tegendeel blijkt;

 2. Veilinghouder: een Lid dat als Veilinghouder in roerende zaken in het Register van de Vereniging is ingeschreven en aan wie de titel 'RV' is toegekend, dan wel de organisatie van dit Lid die deze Algemene Voorwaarden hanteert;

 3. Veilingmeester: degene die in opdracht van de Veilinghouder op de Veiling met de feitelijke leiding van het veilen bij opbod is belast;

 4. Vereniging: de Federatie van Taxateurs, Makerlaars en Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te Amsterdam;

 5. Verkoopprijs: de Hamerprijs verminderd met de Inbrengcommissie;

 6. Verkoper: degene die, als volledig eigenaar of als rechtmatig vertegenwoordiger van de volledige eigenaar, aan de Veilinghouder opdracht geeft een roerende zaak op de Veiling te verkopen;

 7. Verzekerde waarde: het uitsluitend door de Veilinghouder te bepalen bedrag waartegen de Veilinghouder de ingebrachte Zaak zal verzekeren. Dit bedrag kan lager of hoger zijn dan de Richtprijs;

 8. Volgrechtvergoeding: een percentage van de Hamerprijs vermeerderd met Opgeld exclusief btw, verschuldigd op grond van de Auteurswet bij de verkoop van originelen van kunstwerken: een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerken en foto's, dat in rekening wordt gebracht bij de Koper;

 9. Zaak/Zaken: een te veilen zaak of een hoeveelheid van zaken, die in combinatie kan worden geveild en die door Veilinghouder in de praktijk ook wordt aangeduid met het woord 'Lot' of 'Kavel'.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen door en rechtsverhoudingen tussen de Veilinghouder, de Verkoper, de Bieder en de Koper, die verband houden met een Veiling, een Online Veiling, Naverkoop en op onderhandse verkoop door Veilinghouder, waaronder die over het bieden, de koop, de verkoop, de waardering, de beoordeling, de bezichtiging, de taxaties, de catalogisering, de bewaring, de opslag en overige diensten.
 2. Afwijkende bedingen of eventuele Algemene Voorwaarden van de Verkoper, de Bieder en de Koper gelden slechts, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Veilinghouder zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de rechtsverhouding waarvoor ze zijn aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers, Verkopers, Bieders en Kopers kenbaar gemaakt door publicatie op de website van de Veilinghouder en/of elders, zoals de (online) catalogus van de Veiling, of een mededeling en/of ter inzagelegging voorafgaand aan de Veiling. Een ieder die aan een Veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden volledig te aanvaarden.
 4. De Veilinghouder kan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie die geldt voor de Veiling is de versie die te vinden is op de website van Veilinghouder en die ter inzage ligt bij Veilinghouder voorafgaand aan de Veiling.
 5. Als voor een Veiling, zoals een Online Veiling of een bijzondere Veiling, specifieke voorwaarden van de Veilinghouder van toepassing worden verklaard, dan prevaleren die boven deze Algemene Voorwaarden, wanneer die voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden afwijken. In dat geval geeft de Veilinghouder steeds voorafgaand aan de Veiling aan waar die voorwaarden ten nadele van de Verkoper, Bieder of Koper afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Organisatie van de Veiling

 1. De Veilinghouder maakt bekend op welke dagen en uren hij een Veiling houdt.
 2. De Veiling vindt plaats op de locatie van de Veilinghouder of op een andere door de Veilinghouder te bepalen plaats of op de website van de Veilinghouder.
 3. De Veilinghouder geeft op de door haar te bepalen wijze kennis van de te veilen Zaken.
 4. De Veilinghouder beslist over de wijze van veilen.
 5. De Veilinghouder kan een ieder van het Bieden op een Zaak uitsluiten, of het biedaccount blokkeren. Daarnaast kan de Veilinghouder als voorwaarde voor deelneming aan de Veiling een aanbetaling, bankgarantie of andere zekerheden aan de Bieder vragen.
 6. De Veilinghouder kan een ieder een biedlimiet opleggen, waardoor de Bieder tot een door Veilinghouder te bepalen bedrag kan meebieden op een Veiling.

Artikel 4 - Inbreng

 1. Door de ontvangst door de Veilinghouder van de Inbreng en ondertekening van de Inbrengovereenkomst door de Verkoper komt de opdracht tot Veiling tussen de Verkoper en de Veilinghouder tot stand. Na deze ontvangst vertegenwoordigt de Veilinghouder de Verkoper tegenover derden. De Veilinghouder kan de Inbreng onderzoeken, taxeren en op de Veiling verkopen, onder de door de Veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden.
 2. De Veilinghouder neemt van de Verkoper geen Inbreng in ontvangst dan nadat met de Verkoper een Inbrengovereenkomst is gesloten. De Verkoper draagt daarbij zorg voor deugdelijke verpakking van de Inbreng. De Verkoper mag niet jonger zijn dan 16 jaar.
 3. De Verkoper verklaart dat op de Inbreng geen vooraftrek van btw heeft plaatsgevonden.
 4. In de Inbrengovereenkomst wordt onder andere vermeld:
  a. een globale omschrijving van de Inbreng;
  b. de Richtprijs;
  c. de Verzekerde waarde;
  d. de afgesproken Inbrengcommissie en Kosten;
  e. eventuele gebreken;
  f. de eventuele Limiet;
  eventuele andere afspraken, zoals de bestemming van de Zaak voor een bijzondere of een Online Veiling.
 5. De Veilinghouder kan een Inbreng of een gedeelte daarvan zonder opgaaf van redenen weigeren. Ook na de in ontvangst name kan de Veilinghouder, mits onder opgave van redenen, een Inbreng of een gedeelte daarvan aan de Verkoper teruggeven en niet veilen. De Veilinghouder deelt dat binnen 4 (vier) weken na besluit aan de Verkoper mee, maar niet later dan 6 (zes) maanden na het sluiten van de Inbrengovereenkomst. In dat geval is de Verkoper geen kosten verschuldigd en is de Veilinghouder niet gehouden om eventuele schade met betrekking tot het niet veilen te vergoeden.
 6. De Verkoper kan de Inbreng tot de aanvang van de Veiling terugnemen tegen betaling van 30% of minder, als de Veilinghouder dat redelijk vindt, van de overeengekomen Limiet of, als geen Limiet is overeengekomen, van de te verwachten Richtprijs waarvoor de veilinghouder de Zaak taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte Kosten, en tenminste bedragend €250,- ex btw.
 7. Als de Verkoper de in artikel 4.6 bedoelde taxatie niet accepteert kan hij op eigen kosten hertaxatie doen laten plaats vinden door drie op het gebied van de Inbreng gecertificeerde RegisterMakelaars of Register Makelaar-Taxateurs of in de betreffende specialisatie algemeen erkende taxateurs of makelaars waarvan er één wordt benoemd door de Veilinghouder, één door de Verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Als de waarde van de Inbreng na hertaxatie afwijkt, is de afwijkende waarde bindend voor de Veilinghouder en de Verkoper.
 8. De Veilinghouder kan meerdere Zaken van één Verkoper samenvoegen en als één geheel veilen.
 9. De Zaak wordt geveild in de staat waarin deze zich bevindt. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet, waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving van een Zaak in de catalogus en/of op het internet, zullen voorafgaand aan de Veiling van de Zaak worden medegedeeld. Aan de oude omschrijving kunnen dan geen rechten meer worden ontleend.
 10. De Veilinghouder kan een Zaak in een Veiling onder de Limiet verkopen, zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de afgesproken limiet voor rekening van Veilinghouder komt.
 11. De Veilinghouder kan alle voor Veiling aangeboden Inbreng fotograferen, illustreren of op andere wijze in beeld brengen en af (doen) beelden, op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de Veiling. De Kosten hiervan kunnen in rekening van de Verkoper worden gebracht. De Veilinghouder behoudt het auteursrecht op deze afbeeldingen.
 12. De Veilinghouder kan de Inbreng opslaan bij derden en de kosten daarvan in rekening brengen aan de Verkoper.
 13. Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot de Inbreng kunnen door de Veilinghouder worden afgevoerd of vernietigd, tenzij door de Veilinghouder met de Verkoper anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Verplichtingen en garanties van de Verkoper

 1. De Verkoper zal zich op eerste verzoek van de Veilinghouder legitimeren, een schriftelijke volmacht of andere bewijsstukken tonen en op eerste verzoek van de Veilinghouder alle informatie verstrekken die de Veilinghouder relevant acht om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 2. De Verkoper garandeert dat hij als eigenaar of op andere wijze de Zaken onbezwaard en zonder enige beperking voor Veiling aan kan bieden en vrijwaart de Veilinghouder voor iedere aanspraak door derden op grond van schending van enige rechten op de Inbreng, waaronder intellectuele eigendomsrechten.
 3. De Verkoper zal de Veilinghouder alle informatie met betrekking tot de herkomst van de Zaken verstrekken met bewijs onderbouwd en de aan hem, Verkoper, bekende kenmerken en gebreken of gebreken die hij vermoedt aanwezig te zijn aan de Inbreng op te geven bij afgifte. De Verkoper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de Verkoper te wijten omstandigheden en vrijwaart de Veilinghouder voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden met betrekking tot de Inbreng, in de meest ruime zin van het woord, en van de aanspraken op grond van artikel 13.
 4. De Verkoper garandeert dat de verkoop van de Zaken op de Veiling niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen of andere nationale en internationale regelgeving.
 5. De Verkoper van een Zaak, waarvan bekend is dat de Zaak, als deze niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, blijft, wanneer dit gevaar zich voor doet, daarvoor aansprakelijk, totdat het risico van de Zaak op de Koper overgaat.
 6. De Verkoper is aan de Veilinghouder een van tevoren overeengekomen Inbrengcommissie verschuldigd vermeerderd met eventuele Kosten. In geval van Ophouding als gevolg van de limietstelling is de Verkoper Inbrengcommissie verschuldigd over de Limiet.
 7. Wanneer een Inbreng gedurende een periode van 6 (zes) maanden niet op de Veiling is gebracht anders dan als gevolg van een bestemming voor een bijzondere Veiling, zal de Inbreng geheel voor rekening en risico van de Verkoper op zijn kosten worden teruggezonden, of zal deze na verzoek daartoe door de Verkoper door de Verkoper worden opgehaald.
 8. De Verkoper zal de Inbreng na verzoek daartoe door Veilinghouder binnen 5 (vijf) werkdagen na de dag waarop de Veilinghouder schriftelijk bericht aan de Verkoper heeft verzonden van het niet tot stand komen van een Koop de Zaak of Zaken ophalen.
 9. De Verkoper is in verzuim als hij de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.8 heeft opgehaald.
 10. De Veilinghouder kan aan de Verkoper die de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.8 heeft opgehaald Kosten in rekening te brengen. Bovendien kan de Veilinghouder in dat geval de Inbreng opnieuw veilen, waarbij een Limiet van 50% van de oorspronkelijk overeengekomen Limiet in acht genomen wordt, als een Limiet is overeengekomen, of als geen Limiet is afgesproken, de Inbreng tegen elk bod op de Veiling verkopen.
 11. De Verkoper zal de factuur van de Veilinghouder direct te betalen.
 12. De rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Verkoper niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Veilinghouder

 1. De Veilinghouder neemt met betrekking tot de Inbreng de zorg in acht die een goed Veilinghouder betaamt.
 2. De Veilinghouder handelt alleen in het belang van de Verkoper en zal een Zaak tegen het hoogst mogelijke bedrag bij opbod verkopen. De Veilinghouder adviseert de Bieder /de Koper niet. Wanneer de Veilinghouder een omschrijving maakt van de staat of de kenmerken van een Zaak, doet hij dat naar beste kunnen, eer en geweten en kunnen noch Bieder, noch Koper noch Verkoper daar enige rechten aan ontlenen. Als Veilinghouder een afbeelding van de Zaak gebruikt is deze zo waarheidsgetrouw mogelijk, zonder dat de Bieder, de Koper of de Verkoper daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving van Zaken binden de Veilinghouder niet. De Veilinghouder kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen in de afbeeldingen of als gevolg van de instellingen van een beeldscherm of lichtbron.
 3. Omschrijvingen van de Zaken en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de Veilinghouder en zijn medewerkers naar beste weten verstrekt. De Veilinghouder is niet verplicht een volledige omschrijving van een Zaak, waaronder de staat en de kenmerken, te geven. De Veilinghouder heeft te allen tijde het recht een eerder gemaakte omschrijving, waaronder een foto, te herroepen of te wijzigen.
 4. De Veilinghouder kan deskundigen raadplegen, maar aanvaardt daartoe geen verantwoordelijkheid. Met betrekking tot door de Veilinghouder gegeven adviezen over de Zaken accepteert de Veilinghouder geen aansprakelijkheid.
 5. Als de Veilinghouder opdracht krijgt een woning of opslag totaal te ontruimen, kan hij zaken van ontruiming uitsluiten en ook die zaken die zijns inziens niet geschikt zijn voor de Veiling vernietigen of afvoeren, of eventueel op andere wijze te gelde maken.
 6. De Veilinghouder zal bij de aankondiging van een Veiling melding maken van:
  a. de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
  b. de omschrijving van de te veilen Zaken;
  c. de volgorde van de te veilen Zaken.
 7. De Veilinghouder reikt de Koper een factuur uit. Daarop staat vermeld de Koopprijs en eventuele Kosten inclusief de verschuldigde omzetbelasting. Ook staat daarop vermeld de eventuele Volgrechtvergoeding en de betalingstermijn.
 8. Als het volledige door de Koper verschuldigde bedrag door de Veilinghouder is ontvangen, is hij na 30 (dertig) dagen gehouden tot betaling van de Verkoopprijs aan de Verkoper, verminderd met eventuele Kosten, met inachtneming van de termijn voor inroeping door de Koper van het recht op ontbinding of vernietiging als bedoeld in artikel 13, of herroeping als bedoeld in artikel 17, onverminderd een eventueel beroep op verrekening door de Veilinghouder. Als de eventuele Kosten hoger zijn dan het door de Veilinghouder aan de Verkoper te betalen bedrag reikt Veilinghouder daarvoor een factuur aan de Verkoper uit.

Artikel 7 - Gang van zaken bij de Veiling

 1. Tijdens de Veiling vertegenwoordigt de Veilingmeester de Veilinghouder.
 2. Het bieden geschiedt alleen in euro's en bij opbod.
 3. De Veilinghouder en de Veilingmeester behouden zich te allen tijde de volgende rechten voor:
  a. zonder opgaaf van redenen een Bod te weigeren;
  b. zonder opgave van redenen personen of rechtspersonen als Bieder of Koper te weigeren;
  c. een Bod voorafgaand aan de Veiling niet mee te laten doen op de Veiling;
  d. wijziging in de volgorde van de te veilen Zaken;
  e. toevoeging of het niet laten meedoen van een Zaak;
  f. een Koop niet te gunnen of Op te houden;
  g. combinatie of splitsing van Zaken, hiermee wordt bedoeld dat Zaken eerst ieder afzonderlijk worden aangeboden en daarna in combinatie. waarna de Koop wordt gesloten voor het hoogste totaalbedrag;
  h. een Zaak waarover een geschil op de Veiling of kort na de Veiling is ontstaan opnieuw in Veiling te brengen, en een eventuele Koop te ontbinden;
  i. het herstellen van een gemaakte vergissing bij een Bod en/of acceptatie/Hamerslag, of een Koop te ontbinden zonder dat een Bieder van een vergissing gebruik mag maken en zich in dat geval de op de tot stand gekomen Koop mag beroepen;
  j. na acceptatie onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de Veilinghouder en de Veilingmeester het recht hebben de Koop te ontbinden en daarna de betreffende Zaak te herveilen en het Bod van de nalatige Bieder niet weer aan te nemen;
  k. als de Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de Veilinghouder bekend te maken en zijn legitimatie te tonen, de Koop te ontbinden en de Zaak te herveilen;
  l. gedurende de Veiling geen Zaak af te geven;
  m. namens Kopers of Verkopers een Bod uit te brengen.
 4. Een Commissiebod krijgt voorrang boven een Bod dat tijdens de Veiling wordt uitgebracht, mits het tot maximaal een half uur voorafgaand aan de start van de Veiling is uitgebracht. Het oudste Commissiebod heeft voorrang boven later uitgebrachte Commisiebiedingen met hetzelfde bedrag.
 5. De Veilingmeester wijst de Zaak toe aan de hoogste Bieder. Wanneer het Commissiebod hoger is dan of gelijk is aan het hoogste Bod op de Veiling, dan wijst de Veilingmeester de zaak toe aan de Bieder van het Commissiebod.
 6. Als sprake is van Ophouding tijdens de Veiling staat het de Veilinghouder vrij binnen 5 (vijf) dagen na de Veiling de Zaak of Zaken aan te bieden, de zogenaamde Naverkoop of Aftersales, voor een door Veilinghouder te bepalen bedrag op de website van de Veilinghouder rekening houdend met de Limiet. Of om de Zaak of Zaken binnen 5 (vijf) dagen na de veiling onderhands te verkopen met inachtneming van de met Verkoper overeengekomen afspraken.
  Op de Naverkoop of de herveiling zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als de Zaken onverkocht blijven, ongeacht de reden, kan de Veilinghouder redelijke Kosten in rekening brengen.
 7. Het op de Veiling uitgesproken oordeel van de Notaris is beslissend.
 8. De Veilinghouder, degenen die bij de Veilinghouder werkzaam en tijdens de Veiling in functie zijn, de Veilingmeester en de Notaris kunnen tijdens de Veiling geen Bod uitbrengen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Bieder/Koper

 1. Door het op of voorafgaand aan de Veiling uitbrengen van een Bod of Commissiebod wordt de Bieder geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te accepteren.
 2. Wanneer de Bieder een Commissiebod uitbrengt, doet hij dit voor eigen rekening en risico. De Bieder doet daarin een ondubbelzinnig en duidelijk Bod. De Bieder kan de Veilinghouder niet aansprakelijk stellen als de Veilinghouder het Commissiebod niet laat meedoen op de Veiling.
 3. Als de Bieder telefonisch wil bieden, zal dit uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voor de Veiling schriftelijk met de Veilinghouder worden overeengekomen. Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Veilinghouder.
 4. Een Bod uitgebracht tijdens de Veiling kan niet worden ingetrokken. Een Commissiebod kan door de Bieder tot maximaal een half uur voor de Veiling schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken, waarbij de Bieder zijn naam, adres en telefoonnummer vermeld en voor welke Veiling, Zaak en bedrag het Commissiebod is uitgebracht.
 5. De Bieder mag niet jonger zijn dan 16 jaar en/of handelingsonbekwaam zijn. Iedere Bieder wordt geacht voor eigen risico en rekening te bieden en een Koop voor eigen risico en rekening te sluiten.
 6. De Bieder zal niet op een eigen Zaak bieden of laten bieden.
 7. Het is verboden om buiten de Veiling om contact te zoeken met de Verkoper en de Koop te sluiten buiten de Veiling en de Veilinghouder om.
 8. Op een Online Veiling kan de Bieder pas een Bod doen nadat hij een aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en als Bieder door de Veilinghouder is geaccepteerd. De Bieder krijgt dan een online account en logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat hij ontvangen en/of gekozen heeft.
 9. De Bieder mag zijn online account niet overdragen of afgeven aan een derde of derden daartoe toegang bieden en mag niet inloggen met een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een derde. Als een derde, ook wanneer dit een minderjarige is en/of deze handelingsonbekwaam is, via het online account van de Bieder een Bod uitbrengt, is de Bieder voor alle gevolgen daarvan aansprakelijk.
 10. De Veilinghouder kan zonder opgaaf van redenen het biedaccount van de Koper of de Bieder blokkeren. Daarnaast kan de Veilinghouder altijd de Koper en/of de Bieder van toekomstige Veilingen uitsluiten.
 11. De Bieder zal geen handelingen verrichten die de infrastructuur van de Veilinghouder op onredelijke wijzen belasten of schade toe brengen aan de infrastructuur of aan de Online veilingen, of aan de goede naam van het de Veilinghouder.
 12. De Bieder zal voor de Koop de staat, de kenmerken en de omschrijving van een Zaak nauwkeurig en deskundig (laten) inspecteren en daarover een eigen oordeel vormen, waaronder maar niet uitsluitend over de maker, de geschiedenis, de conditie, de kwaliteit, de originaliteit of authenticiteit, de stijl, de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik, de waarde, de geschatte verkoopprijs, of een Volgrechtvergoeding verschuldigd is, of een Zaak is gerestaureerd, vernieuwd of hersteld en over de mate waarin de Zaak overeenkomt met de omschrijvingen. De Bieder zal waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen inroepen, terwijl de Bieder niet op foto's of illustraties of andere afbeeldingen kan afgaan. Als bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de Bieder geen rechten kan ontlenen.
 13. De Koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lasthebber te kunnen beroepen.
 14. De Bieder/Koper zal zich op eerste verzoek van de Veilinghouder legitimeren, een schriftelijke volmacht of andere bewijsstukken tonen en op eerste verzoek van de Veilinghouder alle informatie verstrekken die de Veilinghouder relevant acht om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 15. De Koper zal de factuur van de Veilinghouder direct, maar uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen betalen.
 16. De Veilinghouder kan aan de Koper die een op de Veiling gekochte Zaak niet binnen de in artikel 10 genoemde termijn in ontvangst neemt Kosten in rekening brengen.
 17. De Koper kan zijn schuld niet verrekenen met een (gepretendeerde) vordering op de Veilinghouder.
 18. De rechten en plichten uit de Koop en deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Koper niet worden overgedragen aan een derde.

Artikel 9 - Tot stand komen van de Koop/eigendomsoverdracht

 1. De Koop komt tot stand doordat de Veilingmeester de Bieder als Koper accepteert door middel van een Hamerslag en bij een Online Veiling door het uitbrengen van het hoogste Bod en de acceptatie daarvan door de Veilinghouder.
 2. Alle Zaken worden verkocht in de toestand waarin ze zich op het ogenblik van tot stand komen van de Koop bevinden.
 3. De eigendom van de Zaak gaat eerst over na ontvangst van volledige betaling van de factuur waarop de Koop betrekking heeft, en in geval van niet-tijdige betaling, nadat de in artikel 12.4 genoemde kosten betaald zijn.

Artikel 10 - Afgifte/in ontvangst name van de Zaak

 1. De Koper zal de Zaak in ontvangst nemen of af (laten) halen binnen de door de Veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de Veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn een termijn van 5 (vijf) werkdagen na de Koop. Voldoet de Koper hier niet aan dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Veilinghouder heeft dan het recht om de Zaak voor rekening en risico van de Koper in opslag te geven, waarbij de vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens voor rekening van de Koper zijn.
 2. Onverminderd het gestelde in artikel 10.1 komen de Kosten van afhalen voor rekening van de Koper.
 3. De Veilinghouder kan haar verplichting tot afgifte van een Zaak opschorten totdat de Koper of de Verkoper het door hem aan de Veilinghouder verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
 4. Alle bijkomende verplichtingen bij de Koop, zoals maar niet beperkt tot transport, invoerrechten, vergunningen, belastingen etc., komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper en de Verkoper hierover andere afspraken hebben gemaakt. De Veilinghouder is nimmer verantwoordelijk voor deze verplichtingen.

Artikel 11 - Overgangsrisico

 1. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan van de te veilen Zaak blijft bij de Verkoper totdat de Koop tot stand komt. Vervolgens gaat het risico van beschadiging en/of tenietgaan van de Zaak direct over naar de Koper.
 2. Als de Koper op grond van het bepaalde in artikel 13 het recht op ontbinding of vernietiging van de Koop inroept, of ingevolge artikel 17 de Koop heeft herroepen, komt het risico van de geveilde Zaak onmiddellijk terug bij de Verkoper, onverminderd de verplichting van de Koper de betreffende Zaak onverwijld over te dragen aan de Veilinghouder in de staat waarin hij de Zaak heeft ontvangen.

Artikel 12 - Verzuim van de Koper

 1. De Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is wanneer de voor de betaling bepaalde termijn verstrijkt zonder dat betaling is verricht.
 2. De Koper zal aan de Veilinghouder de schade voldoen, die ontstaat door vertraging in de voldoening van zijn schuld vermeerderd met eventuele Kosten en de wettelijke rente.
 3. De Koper en de Verkoper erkennen het recht van de Veilinghouder om naar eigen keuze nakoming te vorderen van de Koper die de betalingstermijn overschrijdt, of over te gaan tot ontbinding van de Koop, of eerst nakoming te vorderen van de Koper om vervolgens, als deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de Koop over te gaan.
 4. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met het door de Veilinghouder geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit een door de Koper op de Veiling gedane Koop, daaronder begrepen alle kosten ontstaan uit of betrekking hebbende op de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet-tijdig of niet-geheel betaald bedrag, komen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, voor rekening van de Koper. De in de boeken van de Veilinghouder voor voormelde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van voormelde kosten, behoudens tegenbewijs door de Koper. Bij niet tijdige betaling is de Koper rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, of, naar keuze van de Veilinghouder, van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
 5. Bij gebreke van betaling door de Koper, binnen de voor betaling bepaalde termijn, heeft de Verkoper of de Veilinghouder, onverminderd zijn aanspraken op vergoeding van Kosten, schaden en rente, het recht de Koop te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling nodig is en de Zaak te doen herveilen. De herveiling gebeurt op kosten van de in gebreke gebleven Koper en onder zodanige bepalingen als de Verkoper c.q. de Veilinghouder vaststelt. Het verschil bij eventuele mindere opbrengst van de herveilde Zaak en alle Kosten, schaden en rente, en alle Kosten van de eerste Veiling dienen door de in gebreke gebleven Koper op eerste aanmaning te worden betaald, bij gebreke waarvan hij in verzuim is. Op de meerdere opbrengst heeft de Koper geen aanspraak en de Koper kan geen teruggaaf van reeds betaalde Kosten vorderen.
 6. Maakt de Verkoper of de Veilinghouder gebruik van zijn voormeld recht om de Koop door wanprestatie te ontbinden, en gaat hij niet over tot herveiling, dan kan hij in plaats van vergoeding van Kosten, schaden en rente als boete door niet-nakoming vorderen vijfentwintig percent (25%) van al hetgeen de Koper verschuldigd is. De Koper kan niet terugvorderen betalingen, door hem gedaan, tenzij dat eventuele gedeeltelijke betaling van de Koopprijs strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding of boete, en een eventueel overschot hem, de nalatige Koper, moet worden gerestitueerd. Wanneer de Zaak niet opnieuw wordt geveild, kan de Veilinghouder de Inbrengovereenkomst ontbinden, zonder daarvoor enige schadevergoeding voor verschuldigd te zijn.

Artikel 13 - Verborgen gebreken en misleidende omschrijving

 1. Als de Koper binnen 6 (zes) weken na de Verkoop tot genoegen van de Veilinghouder bewijst dat de Verkoper of de Veilinghouder wist dat de op de Veiling verkochte Zaak een gebrek heeft of de door de Veilinghouder verstrekte omschrijving zodanig misleidend is dat, als dit gebrek of de misleidende omschrijving aan de Koper op de Veiling bekend zou zijn geweest, hij van de Koop tegen het door hem gedane Bod zou hebben afgezien, kan de Koper door een schriftelijke verklaring gericht aan de Veilinghouder de Koop ontbinden, of op grond van dwaling of bedrog vernietigen. Dit geldt niet als de gebreken allen de conditie van de Zaak betreffen, zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties.
 2. De Verkoper machtigt onherroepelijk de Veilinghouder, bij naar het uitsluitend oordeel van de Veilinghouder van toepassing zijn van de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden, de koop te ontbinden tegen terugbetaling van de Koopprijs en de Kosten.
 3. Als de Koper de door hem op de Veiling gekochte Zaak niet kan teruggeven in de staat waarin deze aan hem door de Veilinghouder is afgegeven vervalt het in artikel 13.1 bedoeld recht op ontbinding of vernietiging.
 4. Als de Veilinghouder bij het opstellen van de misleidende omschrijving is afgegaan op mededelingen van de Verkoper, of het achterwege laten van mededelingen, in strijd met artikel 5.3, is de Verkoper gehouden de Veilinghouder volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden als bedoeld in dit artikel.
 5. De Koper heeft geen recht op ontbinding van de Koop als de omschrijving voorafgaande aan of tijdens de Veiling en voorafgaand aan het plaatsen van een Bod werd herroepen en de herstelde omschrijving mondeling of schriftelijk of via de website aan het publiek werd medegedeeld.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid Veilinghouder

 1. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor het tijdens de Veiling niet laten meedoen van een Bod dat mondeling, telefonisch, schriftelijk of elektronisch wordt uitgebracht, of van een Commissiebod dat schriftelijk of elektronisch wordt uitgebracht. Evenmin is de Veilinghouder aansprakelijk voor (technische) storingen, onder andere bij elektriciteit, post, telefonie of internetverbindingen.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 is de Veilinghouder niet aansprakelijk wanneer bij de Online Veilingen storingen optreden die ofwel gelegen zijn bij de Veilinghouder ofwel bij derden. De Bieder accepteert dat hij de Veilinghouder daarvoor niet aansprakelijk kan stellen. Zo accepteert de Bieder, onder andere, dat hij zich daardoor niet kan aanmelden, niet of niet (tijdig) kan bieden of dat zijn Bod niet wordt geaccepteerd of bevestigd.
 3. De Veilinghouder is niet aansprakelijk ten opzichte van de Verkoper of Bieder bij de uitoefening van het recht van weigering van een Bod of Bieder.
 4. De Veilinghouder is niet aansprakelijk ten opzichte van de Verkoper en/of Bieder en/of Koper door zichtbare of onzichtbare gebreken, door de omschrijving van een Zaak, de staat van een Zaak, de kenmerken, de kwaliteiten of benamingen, of materialen zoals houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein, edele metalen en diamant, door vertraging of verandering in atmosferische omstandigheden, tenzij in geval van opzet of grove schuld, onverminderd het recht van de Koper als bedoeld in artikel 13.1.
 5. De Veilinghouder is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor het niet op de Veiling brengen van een Zaak, of het uitoefenen van haar andere rechten ingevolge artikel 7.
 6. De Veilinghouder is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal met of zonder braak, van welke aard ook en door welke oorzaak ook, van een te Veilen of van een op de Veiling gekochte Zaak, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghouder en tenzij dekking door de verzekering van de Veilinghouder.
 7. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-, en /of indirecte schade.
 8. De Veilinghouder is niet aansprakelijk als gevolg van door de Verkoper en/of de Bieder en/of de Koper aan de Veilinghouder verstrekte onjuist of onvolledig informatie.
 9. Het betreden van de gebouwen of terreinen gebruikt door de Veilinghouder is voor eigen risico. De Veilinghouder kan een ieder zonder opgaaf van redenen de toegang tot deze gebouwen en terreinen weigeren.
 10. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade aan een persoon in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, waar de Veiling plaats heeft of waar de verkochte Zaak wordt afgehaald, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghouder en tenzij gedekt door de verzekering van de Veilinghouder.

Artikel 15 - Algemene bepalingen

 1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden met de Verkoper, de Bieder of de Koper vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
 2. Op alle verbintenissen tussen de Veilinghouder en de Verkoper en/of de Bieder en/of de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor klachten die betrekking (kunnen) hebben op het handelen of nalaten door de Veilinghouder in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV, is een onafhankelijk instituut ingesteld: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ). Klachten moeten worden ingediend op de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting KRZ, zie www.stichtingkrz.nl.
 4. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de klachtenregeling of een klacht wordt daardoor niet opgelost geldt het volgende. Alle geschillen over, voortvloeiende uit of verband houdende met de rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of met deze Algemene Voorwaarden, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
 5. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zullen steeds op de Veiling voor het publiek ter inzage gereedliggen en te raadplegen zijn via de website van de Veilinghouder of in de catalogus.

Artikel 16 - Online Veiling

 1. Op Online Veilingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de voorwaarden ten aanzien van het Commissiebod en de voorwaarden 7.1, 7.3, 7.5 en 7.7. De hierna vermelde artikelen 17 en 18 en het formulier voor herroeping van de Koop zijn speciaal op Online Veilingen van toepassing.
 2. De Veilinghouder vermeldt bij het aanbod van een Zaak een startbod en alle Kosten en de eventuele Volgrechtvergoeding met betrekking tot de koop en levering van de Zaak, en de wijze van betalen.
 3. Het startbod is het door de Veilinghouder te bepalen bedrag, wat ook gebruikt wordt als Limiet.
 4. De Bieder kan een Bod uitbrengen door middel van het gebruiken van de optie 'plaats Bod' tot aan het tijdstip van het sluiten van de Online Veiling. Door een Bod te plaatsen accepteert de Bieder dat hij een betalingsverplichting aangaat. De Bieder ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn Bod.
 5. Het uitgebrachte Bod kan een direct bod zijn of een maximaal Bod. Bij een maximaal Bod wordt automatisch meegeboden tot het maximaal bedrag is bereikt.
 6. Door het uitbrengen van een Bod ontstaat een bindende koopovereenkomst op voorwaarde dat het Bod het hoogste Bod is, tijdig is uitgebracht en bevestigd is door de Veilinghouder.
 7. De Bieder die het hoogste Bod heeft uitgebracht op het tijdstip van sluiten van de Online Veiling ontvangt daarover zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging en is verplicht de Zaak te betalen en af te nemen.
 8. De Veilinghouder stuurt de Koper na tot stand komen van de Koop een e-mail met daarin een factuur. De Koper moet de factuur van de Veilinghouder direct te betalen, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen.
 9. De Koper verplicht zich de Zaak binnen vijf werkdagen na sluiting van de Online Veiling af te halen. De Veilinghouder geeft de Zaak echter pas af na ontvangst van volledige betaling van de factuur.
 10. Als de Koop elektronisch tot stand komt, treft de Veilinghouder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de Consument elektronisch kan betalen, zal de Veilinghouder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 17 - Herroepingsrecht Consument

 1. Wanneer u als Consument een Bod heeft uitgebracht en de Koop heeft gesloten kunt u de Koop en daarmee de koopovereenkomst binnen een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na de dag van levering of afgifte van de Zaak ongedaan maken, of:
  a. als de Consument op dezelfde Online Veiling meerdere Zaken heeft gekocht: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste Zaak heeft ontvangen of afgehaald;
  b. als de levering van de Zaak bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. Hij zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van onderstaande modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Veilinghouder.
  Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken, 15 oktober 2020. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van de Federatie TMV toegestaan.

BIJLAGE I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
[Naam Veilinghouder]
[Adres Veilinghouder]
[Postcode en Plaats Veilinghouder]
Tel +31 [telefoonnummer Veilinghouder] (lokaal tarief)
E-mail: [e-mailadres Veilinghouder]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst over de verkoop
van de volgende Zaken: [aanduiding Zaak]* gekocht op de Online Veiling d.d. [datum]
herroept/herroepen*.
- [Naam Consumenten]
- [Adres Consument]
- [Handtekening Consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden Taxateurs

Algemene voorwaarden taxateurs en makelaars

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Registermakelaars en Registertaxateurs in roerende zaken door middel een lidmaatschap van de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken. Deze voorwaarden zijn gemaakt op 15 oktober 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam, met ingang van 30 oktober 2020, onder nummer 40530226.

Download de Algemene Voorwaarden Taxateurs in PDF-formaat.

Inhoudsopgave

 1. Artikel 1 - Definities
 2. Artikel 2 - Algemene bepalingen
 3. Artikel 3 - Overeenkomst tot Taxatie
 4. Artikel 4 - Overeenkomst tot Bemiddeling door de Makelaar
 5. Artikel 5 - Beëindiging van de Overeenkomst met de Makelaar/Taxateur
 6. Artikel 6 - Klachten en geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

 2. Bemiddeling: de bemiddeling door de Makelaar bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot roerende zaken en tot al hetgeen daarmee verband houdt;

 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 4. Lid: een natuurlijk persoon die als Taxateur, Makelaar en/of Veilinghouder door het hoofdbestuur van de Vereniging als lid van de Vereniging is toegelaten;

 5. Makelaar: een Lid dat als makelaar in roerende zaken in het Register van de Vereniging is ingeschreven en aan wie de titel 'RM' is toegekend, dan wel de organisatie van dit Lid die deze Algemene Voorwaarden hanteert;

 6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een of meer diensten van een Makelaar of Taxateur afneemt;

 7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en de Taxateur of de Makelaar, hierna tezamen aan te duiden met “Makelaar/Taxateur”, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 8. Taxateur: een Lid dat als taxateur in roerende zaken in het Register van de Vereniging is ingeschreven en aan wie de titel 'RT' is toegekend, dan wel de organisatie van dit Lid die deze Algemene Voorwaarden hanteert;

 9. Taxeren/Taxatie: het waarderen van roerende zaken door een Makelaar/Taxateur, het doen van onderzoek om die waardering te kunnen doen en het vastleggen van de bevindingen in een taxatierapport;

 10. Vereniging: de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te Amsterdam;

 11. Waarde: de aan roerende zaken door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde;

Artikel 2 - Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met de Makelaar/Taxateur.
 2. De Makelaar/Taxateur behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie die geldt zijn de voorwaarden die voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst ter hand, of ter beschikking zijn gesteld en op dat moment op de website van de Makelaar/Taxateur stonden vermeld.
 3. Een Overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever het aanbod van de Makelaar/Taxateur heeft aanvaard en de Makelaar/Taxateur de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, door middel van een opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Als tussen de Makelaar/Taxateur en de Consument een Overeenkomst tot stand komt die op afstand gesloten is, waaronder via het internet of de telefoon, dan het geldt het volgende:
  1. Gedurende 14 (veertien) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten, kan de Consument de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen ontbinden. Deze ontbinding moet schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur.
  2. de Consument kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, als:
   1. i. de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken en/of
   2. ii. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar recht tot ontbinding zodra de Makelaar/Taxateur de Overeenkomst is nagekomen.
 5. De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met btw.
 6. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met btw.
 7. In geval van meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en de verschuldigde kosten.
 8. De Opdrachtgever zal aan de Makelaar/Taxateur alle informatie verstrekken die voor het verlenen van de diensten van belang zijn. Wanneer de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verstrekt kan de Makelaar/Taxateur zijn onder artikel 2.5 genoemde honorarium aan passen.
 9. De Makelaar/Taxateur kan - na overleg met de Opdrachtgever - hulppersonen inschakelen en de kosten doorberekenen aan de Opdrachtgever.
 10. Als een Overeenkomst is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Als de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig euro) onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur kan vooruitbetaling vragen, en de gedane werkzaamheden tussentijds afrekenen.
 11. De Makelaar/Taxateur zal de diensten naar beste weten en kunnen verrichten en neemt daarbij, indien van toepassing, de internationale taxatiestandaarden in acht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur voldoet voorts aan de Statuten, Reglementen en Protocollen van de Vereniging en houdt zich aan alle relevante internationale en nationale wet- en regelgeving.
 12. De Makelaar/Taxateur zal de Opdrachtgever naar beste kennis en inzicht informeren over de aard, oorsprong, datering, authenticiteit, bron, herkomst, waarde en conditie (inclusief informatie over restauraties en onderzoeken) van de roerende zaak en tot het op verzoek verstrekken van een conditierapport. De aard van de roerende zaak kan meebrengen dat de kennis daarover door voortschrijdend inzicht kan veranderen De Makelaar/Taxateur verleent daarom geen garantie met betrekking tot de verstrekte informatie en het eventuele conditierapport.
 13. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of medewerkers in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. De Makelaar/Taxateur draagt zorg voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de roerende zaken voor gebruikelijke risico's waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 14. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig versterkte informatie.

Artikel 3 - Overeenkomst tot Taxatie

 1. Een Overeenkomst tot Taxatie wordt geacht voor bepaalde tijd te zijn aangegaan. De Overeenkomst tot Taxatie eindigt met de Taxatie van de roerende zaak en het uitbrengen van de bevindingen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk taxatierapport. Het taxatierapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waarde begrip, het doel van de Taxatie, de datum waarop deze is verricht en wanneer noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.
 3. De Taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen dus aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4 - Overeenkomst tot Bemiddeling door de Makelaar

 1. Een Overeenkomst tot Bemiddeling wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst tot Bemiddeling eindigt door:
  1. totstandkoming van de beoogde overeenkomst;
  2. ontbinding met wederzijds goedvinden;
  3. intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te bemiddelen roerende zaken door de Makelaar.
 2. Als een opdracht tot Bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de Overeenkomst door verloop van die termijn.
 3. Een Overeenkomst tot Bemiddeling kan onder meer omvatten:
  1. het bespreken van en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot roerende zaken te komen;
  2. het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van de roerende zaken;
  3. het adviseren over eventueel specifiek toepasselijke wetten of regelingen met betrekking tot de roerende zaken waaronder bijvoorbeeld eventuele toepassing van Volgrecht, de Natuurwet, de Erfgoedwet, de margeregeling;
  4. het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;
  5. het begeleiden en adviseren tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar, en buiten de Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot roerende zaken sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die hiermee in strijd handelt, is, is het volledig honorarium en de kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt.
 5. De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd als:
  1. een Overeenkomst eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
  2. een overeenkomst met betrekking tot roerende zaken tot stand komt, al dan niet afwijkend van de Overeenkomst;
  3. een Overeenkomst eindigt door tijdsverloop en als na het einde van de Overeenkomst een overeenkomst met betrekking tot roerende zaken tot stand komt, die het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de Overeenkomst verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel 4.4. De totstandkoming van een overeenkomst wordt, tenzij tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van de Overeenkomst of handelingen in strijd met artikel 4.4, als de overeenkomst is tot stand gekomen binnen 6 (zes) maanden nadat de termijn, waarvoor de Overeenkomst is gesloten, is verlopen. Het honorarium en de kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, direct verschuldigd na het intreden van de hierboven onder a., b., of c. genoemde feiten. Gemaakte kosten kunnen door de Makelaar ook tussentijds in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever is verplicht de Makelaar onverwijld schriftelijk te informeren als een overeenkomst tot stand komt na het einde van de Overeenkomst in de zin van c. hierboven.
 6. Bij Bemiddeling door de Makelaar en totstandkoming van een overeenkomst kan het Volgrecht van toepassing zijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal het Volgrecht bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van ëën van de partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

Artikel 5 - Beëindiging van de Overeenkomst met de Makelaar/Taxateur

 1. De Makelaar/Taxateur mag de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als:
  1. de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, vanaf veertien dagen na verval van de betalingstermijn;
  2. als sprake is van (een verzoek tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van de opdrachtgever;
  3. de Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, wordt ontbonden;
  4. de Opdrachtgever geen juiste en volledige informatie verstrekt, die de Makelaar/Taxateur nodig heeft voor het voldoen aan de op de Makelaar/Taxateur geldende wettelijke verplichtingen of voor het verrichten van op grond van de Wwft verplicht onderzoek;
  5. de Makelaar/Taxateur op grond van de uitkomst van het onder d. genoemde onderzoek geen transacties met de Opdrachtgever mag verrichten;
  6. er een situatie van overmacht ontstaat die langer dan twee maanden aanhoudt.

Artikel 6 - Klachten en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor klachten die betrekking (kunnen) hebben op het handelen of nalaten door een Makelaar/Taxateur in strijd met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV, is een onafhankelijk instituut ingesteld: de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken (Stichting KRZ). Klachten moeten worden ingediend op de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting KRZ, zie www.stichtingkrz.nl.
 3. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de klachtenregeling of een klacht wordt daardoor niet opgelost geldt het volgende. Alle geschillen over, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of de totstandkoming van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de Makelaar/Taxateur, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken, 15 oktober 2020. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze Algemene Voorwaarden is alleen aan de leden van de Federatie toegestaan.

Aanvullende Voorwaarden

1. – ATP

A tout prix. Deze kavels worden tegen elk bod verkocht, waarbij het bieden start vanaf € 5,00.

2. - Veilingkosten

De veilingkosten bedragen 30% inclusief btw en € 1,00 nummergeld per aangekocht kavel.

3. – Elektrische apparaten

Elektrische apparaten worden zonder garantie verkocht.

4. – Klokken en uurwerken

 1. Klokken, meetinstrumenten en uurwerken worden zonder garantie verkocht.
 2. De aanwezigheid van slinger, gewichten of extra’s zoals een beeldengroep worden vermeld. Staat dit niet in de omschrijving, dan kunt u er vanuit gaan dat deze niet aanwezig zijn.

5. – Gaafheden

Voor enkele stukken porselein, glaswerk en kristal worden de ergste beschadigingen vermeld. Bij samengestelde kavels worden beschadigingen niet vermeld. Deze kavels zijn ter beoordeling van de koper of u kunt zich laten informeren door één van onze medewerkers. Op verzoek voorzien wij u ook graag van extra foto’s en conditierapporten. Deze kunt u aanvragen via info@kvdh.nl

a)
(S)
schilfer
b)
(H)
haarscheur
c)
(B)
breuk
d)
(R)
restauratie


6. – Schilderijen

a)
  gesign.
  gesigneerd en naar onze mening van de hand van deze meester
b)

naar

gesigneerd, maar naar onze mening niet van de hand van deze meester
c)

l.o., r.o., r.b.

plaatsbepalingen waar de signatuur of monogram zich bevindt
d)

gesign. in verso

gesigneerd op de achterzijde
e)

met monogram

voorzien van monogram en naar onze mening van de hand van deze meester
f)

vervaardigd door

niet gesigneerd, maar naar onze mening van de hand van deze meester.
g)

marouflage

doek belijmd op een paneel
h)

doublure

doek belijmd op een nieuw doek


7. – Transport

U kunt uw aankopen of inbreng door ons laten vervoeren. De kosten bedragen € 90,00 exclusief BTW, wat tevens het starttarief is. Hiervoor komen er 2 personeelsleden met vrachtwagen.

8. – Verzending van aankopen

U kunt uw aankopen door ons laten verzenden. Het pakket wordt met de grootste zorg ingepakt, maar verzending geschiedt geheel voor risico van de koper. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuurt u ons dan een e-mailbericht via info@kvdh.nl met het verzoek nota verzendkosten.

Privacy Verklaring en Cookies

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV, gevestigd aan Docterskampstraat 2-B 5222 AM ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.korstvanderhoeff.nl

Docterskampstraat 2-B 5222 AM ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)73 6131886

Elise Ackermans-Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV. Zij is te bereiken via info@kvdh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvdh.nl.

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. U kunt uw eigen gegevens online aanpassen, banknummers zijn lokaal opgeslagen en dus niet op internet te vinden.