voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kopers

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 4053026

Download de Algemene Voorwaarden Kopers in PDF-formaat 

Inhoudsopgave

 1. Artikel   1 - Toepasselijkheid
 2. Artikel   2 - Informatie-/onderzoeksplicht
 3. Artikel   3 - Bieden
 4. Artikel   4 - Totstandkoming koopovereenkomst
 5. Artikel   5 - Verplichtingen koper
 6. Artikel   6 - Terugnameverplichting veilinghouder
 7. Artikel   7 - Rechten veilinghouder en veilingmeester
 8. Artikel   8 - Betaling/eigendomsoverdracht
 9. Artikel   9 - Niet-tijdige betaling
 10. Artikel 10 - Ophaaltermijn
 11. Artikel 11 - Onverkochte voorwerpen
 12. Artikel 12 - Aansprakelijkheid veilinghouder
 13. Artikel 13 - Foto’s en illustraties
 14. Artikel 14 - Diversen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veiling­houder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemid­de­ling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen moge­lijk indien en voorzo­ver uitdrukkelijk schrifte­lijk door de veilinghouder aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijk­heid van deze voor­waarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 - Informatie-/onderzoeksplicht

 1. Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtin­gen worden door de veiling­houder en zijn personeel naar beste weten ver­strekt.
 2. De koper dient vóór de koop de staat en de be­schrijving van een voorwerp in de catalogus of kavel­lijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhan­ke­lijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indi­catie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
 3. De veiling­houder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aarde­werk, porselein en diamant, een en ander met uitzonde­ring van edele metalen. De veilinghouder aan­vaardt alleen aansprakelijk­heid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voor­waarden.

Artikel 3 - Bieden

 1. De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achter­lating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedop­drachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veiling­houder worden aange­boden.
 2. Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de vei­linghouder tijdig genoeg voor de aan­vang van de vei­ling­zitting door de veilinghouder te zijn ont­vangen. Indien er meerdere schriftelijke biedop­drachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voor­werp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
 3. Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gele­gen­heid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 4. Indien koper telefonisch of –indien mogelijk- elektronisch of via internet wil bieden, dient dit uiter­lijk 24 uur voor de veiling schriftelijk met de vei­ling­houder te wor­den overeengekomen. Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de veilinghouder.
 5. De veiling­houder sluit steeds iedere aansprakelijk­heid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bie­ding door middel van het internet.

Artikel 4 - Totstandkoming koopovereenkomst

 1. De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
 2. Alle voorwerpen worden verkocht in de toe­stand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing be­vinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een “sale room notice”) kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Verplichtingen koper

 1. De koper dient zich op eerste verzoek van de veiling­houder te legitimeren.
 2. De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 3. De rechten en plichten uit hoofde van de koop­overeenkomst en deze algemene voor­waarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 - Terugnameverplichting veilinghouder

 1. Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild voor­werp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder be­wijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toe­wijzing bekend waren ge­weest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerke­lijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betref­fen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste om­schrij­ving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
 2. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

Artikel 7 - Rechten veilinghouder en veilingmeester

 1. De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de veiling behouden zich de volgende rechten voor:
  a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
  b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van ver­­koop;
  c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
  d. kopen te combineren of te splitsen;
  e. kopen niet te gunnen of op te houden;
  f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zon­der dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstand­gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
  g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veiling­houder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
  h. indien de koper weigert op eerste verzoek volle­dige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrek­king hebbende legiti­matie te tonen, de koopovereenkomst te ont­binden en te herveilen;
  i. voorwerpen niet over te schrijven van de reke­ning van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
  j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
  k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
  l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de vei­ling een ge­schil gerezen is, opnieuw in veiling te bren­gen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - Betaling/eigendomsoverdracht

 1. De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van toepassing, het verschuldigd volgrecht, en even­tuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voor­werpen plaatsvin­den en bin­nen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat kor­ting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoop­verklaring. Zulks ter uitsluitende beoor­deling van de veilinghouder.
 3. De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledi­ge betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 - Niet-tijdige betaling

 1. Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buiten­gerech­te­lijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
 2. De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Even­tuele gedeeltelijke betalin­gen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veiling­houder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere op­brengst, en kosten op de koper te verhalen en het ge­veil­de onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aan­spraak maken op een eventuele meerop­brengst.

Artikel 10 - Ophaaltermijn

 1. De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veiling­houder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlij­ke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
 2. Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde ter­mijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomsti­ge toepassing. Tevens heeft de veiling­houder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan ver­bonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 - Onverkochte voorwerpen

 1. Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp als­nog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
 2. De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na vei­ling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoop­opbrengst waarop de verkoper recht zou hebben ge­had indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een an­dere regeling met verkoper wordt overeenge­komen.
 3. Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voor­waarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid veilinghouder

 1. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor scha­de ontstaan aan schilderijlijsten, overige om­lijstingen en al wat daar­van deel uitmaakt zoals glas­platen, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roeke­loosheid van de veiling­houder en/of door hem inge­schakelde hulp­personen of personeels­leden.
 2. In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
 3. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand over­komen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gele­genheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afge­haald, be­houdens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulp­personen of personeels­leden en/of behou­dens voor zover door een verzekering van de veiling­houder gedekt.
 4. Het betreden van de gebouwen of terreinen ge­schiedt op eigen risico.

Artikel 13 - Foto’s en illustraties

 1. De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aange­boden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekening houdende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 - Diversen

 1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gel­digheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onver­bindend zijn, worden tussen koper en veiling­houder vervangen­de bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) be­nade­ren.
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of ver­­band­­houdende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koop­overeen­komst, de totstand­koming van een koopovereen­komst of deze algemene voor­waarden worden uitsluitend ter beslechting voor­gelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en be­houdens het recht van de veilinghouder om het ge­schil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondisse­ment van de koper.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hante­ring van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormel­de Federatie toege­staan.

Algemene Voorwaarden Inbrengers

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 4053026

Download de Algemene Voorwaarden Inbrengers in PDF-formaat

Inhoudsopgave

 1. Artikel   1 - Toepasselijkheid
 2. Artikel   2 - Overeenkomst van opdracht
 3. Artikel   3 - Rechten en verplichtingen inbrenger
 4. Artikel   4 - Rechten veilinghouder
 5. Artikel   5 - Terugname door inbrenger
 6. Artikel   6 - Commissie
 7. Artikel   7 - Terugnameverplichting veilinghouder
 8. Artikel   8 - Betaling aan inbrenger
 9. Artikel   9 - Gevolgen ontbinding door koper
 10. Artikel 10 - Gevolgen ontbinding door veilinghouder
 11. Artikel 11 - Niet-verkochte voorwerpen
 12. Artikel 12 - Transport/opslag/verzekering voorwerpen
 13. Artikel 13 - Aansprakelijkheid veilinghouder
 14. Artikel 14 - Aanvullende rechten en verplichtingen inbrenger/natuur­lijk persoon
 15. Artikel 15 - Diversen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de inbrenger/verkoper, hierna te noemen: “inbrenger”, waar­onder die betreffende koop, verkoop, be­middeling, waar­de­ring, beoordeling, taxaties, catalogi­sering, bewa­ring en overige diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeen­gekomen.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen moge­lijk indien en voor zo­ver uitdrukkelijk schrifte­lijk door de veilinghouder aanvaard.

Artikel 2 - Overeenkomst van opdracht

 1. De inbrenger geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingebrachte en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken (hierna ook: “voor­werpen”) te onderzoeken, te taxeren en ter veiling te verkopen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke opdracht door de veilinghouder.
 2. De inbrenger machtigt de veilinghouder om op naam van de veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de veiling­houder vast te stellen veilingvoor­waar­den. De inbrenger kan in overleg met de veiling­houder een minimum­prijs (limiet) afspreken.
 3. De ontvangst van voorwerpen verplicht de veiling­houder echter niet deze te verkopen of in veiling te brengen. Indien de veilinghouder de voorwerpen niet wenst te ver­kopen of in veiling te brengen, zal hij dit binnen vier weken nadat zulks wordt bepaald aan de inbrenger mededelen, hetgeen niet later zal zijn dan zes maanden na de totstandkoming van de opdracht.

Artikel 3 - Rechten en verplichtingen inbrenger

 1. De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de veiling­houder te legitimeren.
 2. De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anders­zins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrij­waart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake.
 3. De inbrenger is op eerste verzoek van de veiling­houder ver­­plicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens de veiling­houder te verstrekken met bewijsmaterialen onder­bouwd. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of mis­leiden­de infor­matie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandig­­heden en vrijwaart de vei­ling­houder voor alle aanspraken van derden ter zake.
 4. De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of inter­nationale wettelijke bepalingen.
 5. Het is de inbrenger niet toegestaan op de door hem inge­brachte voorwerpen te bieden tenzij schriftelijk anders met de veilinghouder is overeengekomen.
 6. De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voor­waarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden over­gedragen.

Artikel 4 - Rechten veilinghouder

 1. Het opnemen van voorwerpen in een veiling of uit­sluiting daarvan, evenals enige mededeling met be­trek­king tot een voorwerp in de veilingcatalogus, via internet of op de website van de veilinghouder of in een brochure, staat uitsluitend ter beoordeling van de veiling­houder, die ge­rechtigd is deskundigen te raad­plegen zonder met betrek­king daartoe enige ver­antwoordelijkheid te aan­vaarden.
 2. De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de inbrenger met be­trekking tot door of namens de veiling­houder ge­geven adviezen betreffende de voorwerpen.
 3. De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een voorwerp ter verkoop zal wor­den aangeboden.
 4. Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning of opslag totaal te ontruimen, behoudt hij zich het recht voor voorwerpen van ontruiming uit te sluiten en tevens die voorwerpen die zijns inziens niet ge­schikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voe­ren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.
 5. Inbrenger verklaart dat de veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotogra­feren, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de veiling, rekening houdende met gel­dende wettelijke be­palingen. De veilinghouder be­houdt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 5 - Terugname door inbrenger

 1. Indien een voorwerp eenmaal ter veiling is aange­boden, kan het niet door de inbrenger worden terug­genomen dan na betaling van 30% of minder, indien de veilinghouder dat redelijk vindt, van de over­een­gekomen limiet of, indien geen limiet is over­een­gekomen, van de te ver­wachten veilingop­brengst waarvoor de veilinghouder het voorwerp taxeert, ver­hoogd met alle eventuele gemaakte kosten alsmede BTW.
 2. Indien de inbrenger niet tevreden is met de in lid 1 be­doelde taxatie kan hij hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaats hebben door drie op het vakgebied van het voorwerp toegelaten RegisterMakelaars of RegisterMakelaar-Taxateurs dan wel gecertificeerde taxateurs of make­laars waarvan één benoemd wordt door de veiling­hou­der, één door de inbrenger en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waar­de na hertaxatie zal deze afwijkende waarde bindend voor de veilinghouder en inbrenger van toe­passing zijn voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 6 - Commissie

 1. In geval van verkoop van de voorwerpen ter veiling be­draagt de aan de veilinghouder verschuldigde com­mis­sie een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht (de “hamerprijs”) verhoogd met eventueel toepasselijke BTW.

Artikel 7 - Terugnameverplichting veilinghouder

 1. De inbrenger is ermee bekend dat de vei­ling­­houder zich in zijn verkoopvoorwaarden, zijnde de alge­mene voorwaarden geldende bij de aan­koop in veiling van roerende zaken tussen de veiling­houder en de koper, tot het volgende bereid heeft verklaard:

  “Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus uitgesloten, is – behoudens een aantal in de alge­mene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken genoemde gevallen – de veiling­houder bereid om geveilde voorwerpen tegen ge­lijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koop­prijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de ver­koop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken ver­toont of de verstrekte om­schrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.”
 2. De inbrenger machtigt onherroepelijk de veiling­hou­der, bij naar het uitsluitend oordeel van de veiling­houder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koop­prijs en veiling­kosten. Door de ontbinding van de koop geldt het voorwerp of de voorwerpen als onverkocht in de zin van artikel 11 van deze voor­waarden.

Artikel 8 - Betaling aan inbrenger

 1. De veilinghouder betaalt aan de inbrenger de op­brengst van de verkoop verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten en lasten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissies, keur­kosten, eventuele ver­zekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te noemen: “ver­goeding”, mits de veiling­houder de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op de terugnameverplichting van de veilinghouder is gedaan in de zin van artikel 7 van deze alge­mene voor­­waarden, welk beroep door de veiling­houder is er­kend en geen ontbinding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsge­vonden.
 2. Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen zes weken na de verkoop, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ont­binding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
 3. Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de veiling aan alle terzake geldende voor­schriften is vol­daan onder andere met betrekking tot de inkoop­verklaring. Zulks ter uitsluitende beoorde­ling van de veiling­houder.

Artikel 9 - Gevolgen ontbinding door koper

 1. In het geval er sprake is van terugname als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden of de koopovereen­komst met de koper om andere redenen ontbonden of vernietigd wordt, ongeacht wanneer dit geschiedt, dan is de veilinghouder ge­rechtigd om het eventueel reeds aan inbrenger ter zake betaalde bedrag of ver­goeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door de veiling­houder gele­den schade en kosten, waaronder ook rente en buiten­gerechtelijke en gerech­te­lijke kosten.

Artikel 10 - Gevolgen ontbinding door veilinghouder

 1. De inbrenger is ermee bekend dat de veiling­houder zich in zijn verkoopvoorwaarden, [zijnde de alge­mene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper,] het recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niet tijdig afhaalt, de koopovereenkomst te ontbinden. Als de veilinghouder om deze reden de koopovereenkomst ontbindt is hij gerechtigd het betrokken voorwerp of de betrokken voorwerpen te her veilen dan wel de overeenkomst van opdracht te ontbinden. Dit laatste zal hij binnen 90 dagen na het ontbinden van de koopovereenkomst aan de inbrenger kenbaar maken.
 2. De inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van de veiling­houder om zijn schade en kosten in het geval zich een in lid 1 bedoelde situatie voordoet op de koper te ver­halen. Tevens erkent de inbrenger het recht van de veiling­houder om naar zijn eigen keuze na­koming te vorderen van de koper die een betalings­termijn over­schrijdt, dan wel over te gaan tot ont­binding van de koop, dan wel eerst nakoming te vor­de­ren van de koper om vervolgens, indien deze vor­dering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan.

Artikel 11 - Niet-verkochte voorwerpen

 1. De veilinghouder is onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte voorwerpen bij een vol­gen­de veiling opnieuw te verkopen, hierna te noemen: “her veilen”, dan wel deze gedurende een perio­de van tien dagen na de veiling alsnog te ver­kopen. Dit echter alleen indien die verkoop na de veiling (“aftersale”), kan plaats­vinden voor een prijs die resul­teert in een bedrag dat ten­minste gelijk is aan de verkoop­prijs verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten, waarop de inbrenger recht zou hebben gehad indien het voorwerp ter veiling voor de voor die veiling geldende limiet zou zijn verkocht tenzij met de inbrenger alsnog voor het onverkochte voorwerp een lagere limiet ten behoeve van de aftersale wordt afgesproken.
 2. Bij een dergelijke ver­koop na de veiling blijven de rechten en verplichtingen van inbrenger en veiling­houder uit hoofde van deze alge­mene voorwaarden onver­kort gelden zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.
 3. Op de verkoop in herveiling of aftersale is het ge­stelde in deze algemene voorwaarden weer geheel van toepassing. Indien voorwerpen onverkocht blijven –ongeacht de redenen daarvoor- is de veilinghouder gerechtigd redelijke (ophoud)kosten in rekening te brengen waaronder de in artikel 8.1 genoemde kosten.

Artikel 12 - Transport/opslag/verzekering voorwerpen

 1. Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot ter ver­­koop ingebrachte voorwerpen mogen door de veiling­­houder worden afgevoerd of vernietigd, tenzij uitdrukke­lijk door de veilinghouder met de inbrenger anders overeen­­ge­komen.
 2. Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen voor­­werpen zijn verzekerd voor de waarde volgens ont­vangst­bewijs dan wel voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, ver­­missing en beschadiging zolang zij zich in zijn veiling­gebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden. De inbrenger is ge­rechtigd een ontvangstbewijs te vorde­ren voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen voor­werpen waarop is aangegeven welke waarde de voor­werpen bij ontvangst naar het voorlopig oor­deel van de veilinghouder vertegenwoordigen.
 3. De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven voor­werpen en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger.
 4. Voorwerpen welke aan de veilinghouder zijn gezon­den of afgegeven en niet door de veilinghouder ter ver­koop worden aangenomen en niet in bewaring worden ge­houden, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender op diens kosten aan hem worden terug­gezonden.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid veilinghouder

 1. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor scha­de ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc. behoudens het geval dat de scha­de is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos­heid van de veilinghouder en/of door hem ingescha­kel­de hulppersonen of personeels­leden.
 2. In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
 3. De veilinghouder is verder nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand over­komen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gele­genheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afge­haald, be­houdens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulp­personen of personeels­leden en/of behou­dens voor zover door een verzekering van de veiling­houder gedekt.
 4. Het betreden van de gebouwen of terreinen ge­schiedt op eigen risico.

Artikel 14 - Aanvullende rechten en verplichtingen inbrenger/natuur­lijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen /dienstverlening op afstand

 1. Indien tussen de veilinghouder en de inbrenger/ natuur­lijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de veiling­houder georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de veilinghouder en consument tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende.
 2. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waar­op de overeenkomst wordt gesloten, is de inbrenger/natuurlijk persoon (consument) gerechtigd om de overeen­komst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schrif­te­lijk (per e-mail, brief of fax) te ge­schieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de veilinghouder. De inbrenger/natuurlijk persoon (consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de veiling­houder met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hier­boven genoemde ter­mijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 15 diversen

 1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gel­dig­heid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onver­bindend zijn, worden tussen inbrenger en vei­ling­houder vervangen­de bepalingen overeenge­komen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) bena­de­ren.
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of ver­bandhoudende met een tussen de veilinghouder en de inbrenger gesloten ­overeen­komst, de totstand­koming van een overeen­komst of deze algemene voorwaar­den wor­den uitsluitend ter beslechting voor­gelegd aan de be­voegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aan­hangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de inbrenger.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Over­name en hante­ring van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormel­de Federa­tie toege­staan.


Aanvullende Voorwaarden

1. – ATP

A tout prix. Deze kavels worden tegen elk bod verkocht, waarbij het bieden start vanaf € 5,00.

2. - Veilingkosten

De veilingkosten bedragen 28% inclusief btw en € 1,00 nummergeld per aangekocht kavel.

3. – Elektrische apparaten

Elektrische apparaten worden zonder garantie verkocht.

4. – Klokken en uurwerken

 1. Klokken, meetinstrumenten en uurwerken worden zonder garantie verkocht.
 2. De aanwezigheid van slinger, gewichten of extra’s zoals een beeldengroep worden vermeld. Staat dit niet in de omschrijving, dan kunt u er vanuit gaan dat deze niet aanwezig zijn.

5. – Gaafheden

Voor enkele stukken porselein, glaswerk en kristal worden de ergste beschadigingen vermeld. Bij samengestelde kavels worden beschadigingen niet vermeld. Deze kavels zijn ter beoordeling van de koper of u kunt zich laten informeren door één van onze medewerkers. Op verzoek voorzien wij u ook graag van extra foto’s en conditierapporten. Deze kunt u aanvragen via info@kvdh.nl

a)
(S)
schilfer
b)
(H)
haarscheur
c)
(B)
breuk
d)
(R)
restauratie


6. – Schilderijen

a)
  gesign.
  gesigneerd en naar onze mening van de hand van deze meester
b)

naar

gesigneerd, maar naar onze mening niet van de hand van deze meester
c)

l.o., r.o., r.b.

plaatsbepalingen waar de signatuur of monogram zich bevindt
d)

gesign. in verso

gesigneerd op de achterzijde
e)

met monogram

voorzien van monogram en naar onze mening van de hand van deze meester
f)

vervaardigd door

niet gesigneerd, maar naar onze mening van de hand van deze meester.
g)

marouflage

doek belijmd op een paneel
h)

doublure

doek belijmd op een nieuw doek


7. – Transport

U kunt uw aankopen of inbreng door ons laten vervoeren. De kosten bedragen € 75,00 exclusief BTW, wat tevens het starttarief is. Hiervoor komen er 2 personeelsleden met vrachtwagen.

8. – Verzending van aankopen

U kunt uw aankopen door ons laten verzenden. Het pakket wordt met de grootste zorg ingepakt, maar verzending geschiedt geheel voor risico van de koper. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuurt u ons dan een e-mailbericht via info@kvdh.nl met het verzoek nota verzendkosten.

Privacy Verklaring en Cookies

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV, gevestigd aan Hekellaan 2 5211 LX ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.korstvanderhoeff.nl

Hekellaan 2 5211 LX ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)73 6131886

Elise Ackermans-Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV. Zij is te bereiken via info@kvdh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvdh.nl.

Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Korst van der Hoeff veilingen - taxaties sinds 1885 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. U kunt uw eigen gegevens online aanpassen, banknummers zijn lokaal opgeslagen en dus niet op internet te vinden.